Ang siga ng Boni High Street is currently at war with the Maton ng Forbes.