2017-04-27-J098white-intro

Don’t even mess with Electronic Voice Phenomenon.