2017-12-28-J308Parol-intro

White dwarf stage makes it easier to store.